Åbningstider:

Mandag–torsdag:Kl. 8.00 – 15.00 Fredag:Lukket


Telefon: 49221122 eller 60855380

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

NØRGAARD STORKØKKENER


Dette er de bindende og gældende betingelser.

 • Betingelserne gælder i de tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem kunden og Nørgaard Storkøkkener.

 • Kundens eventuelle købebetingelser finder alene anvendelse i det omfang, de er vedtaget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.
   

1. Tilbud

 • Tilbud bortfalder efter 30 dage. Herefter skal tilbud genberegnes.

 • Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i skriftligt produkt-materialet. Dette gælder enhver form for tegninger, datablade og brugervejled-ninger.

 • Tilbud omfatter IKKE levering, installation og montering, bygningsændringer samt tilslutning af vand, el og lign.

 • Ved tilbud/ordre skal kunden oplyse firmanavn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mailadresse samt sit EAN-nr. eller CVR-nr. Intet salg til private.

 • Tilbud/ordrer under kr. 1.500 pålægges ekspeditionsgebyr på kr. 100 pr. faktura

2. Priser

 • Alle priser på vores hjemmeside er vejledende priser og ekskl. moms.

 • Priser kan til enhver tid variere uden varsel
   

3. Levering

 • Leveringsbetingelse er AB lager Kvistgård.

 • Leveringstid opgives ved tilbud/ordre.

 • Al forsendelse sker for kundens regning og risiko og levering anses for sket, når varer er overgivet til selvstændig transportør.

 • Levering er altid til kantsten med mindre andet er aftalt.

 • Kunden forpligtiger sig til at kontrollere varen ved modtagelsen, og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning

 • Transportskader skal straks anmeldes til vognmanden. Det er altid modtageren, der skal reklamere. Nørgaard Storkøkkener
  har ingen mulighed for at kræve erstatning.

 • Under tilslutnings- og evt. bygningsarbejder må bygherren/køberen selv holde bygning og inventar, herunder også materialer
  og maskiner, forsikret mod enhver tænkelig ødelæggelse, skade eller tyveri.

 • Returnering af varer skal på forhånd aftales med Nørgaard Storkøkkener. Ved kreditering fratrækkes 25% krediteringsgebyr.

4. Forsinkelser

 • Såfremt Nørgaard Storkøkkener ikke kan levere det solgte rettidigt på nævnte vis, kan køber hæve aftalen, såfremt Nørgaard
  Storkøkkener ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra køber.

 • Nørgaard Storkøkkener er i sådanne tilfælde dog ikke erstatningsansvarlig overfor kunden, hvis forsinkelsen skyldes forhold, som
  Nørgaard Storkøkkener ikke er herre over. Eksempel: Force Majeure (Afsnit 9). Såfremt Nørgaard Storkøkkener vil påberåbe sig
  nogle af de nævnte leveringshindringer, er Nørgaard Storkøkkener forpligtiget til, uden ugrundet ophold, at underrette kunden om
  hindrings opståen.

 • Hindres mangelfri eller rettidig levering midlertidigt som følge af de nævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum
  svarende til hindringernes varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.

   

5. Betaling

 • Med mindre andet er aftalt skal beløbet betales netto kontant ved ordreafgivelse, og varerne bliver leveret når beløbet er modtaget.

 • Ved ordrer over 80.000 kr. afregnes med 50% ved ordreafgivelse og resten efter de aftalte betalingsvilkår. Dog max 3 ratebetalinger.

 • Offentlige institutioner faktureres elektronisk (via EAN-nummer)

 • Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag beregnes rente med 2% pr. måned, dog minimum kr. 100,- pr. betalingspåmindelse,
  kompensationsgebyr kr. 310,- tillægges anden betalingspåmindelse.

 

6. Ejendomsforbehold

 • Ejendomsretten i de på fakturaen nævnte varer tilhører Nørgaard Storkøkkener indtil hele beløbet er betalt inkl. eventuelle renter og
  gebyrer. Kunden er forpligtet til at holde det købte behørigt forsikret og indsætte Nørgaard Storkøkkener som sikret i forsikringspolicen,
  indtil hele købesummen er betalt. I tilfælde af kundens misligholdelse kan Nørgaard Storkøkkener tage det solgte tilbage i overens-
  stemmelse med kreditkøbslovens bestemmelser herom.

 • Når Nørgaard Storkøkkener gør et ejendomsforbehold gældende, er sælger berettiget til straks at kræve den solgte vare tilbage fra
  køberen.

 • Særskilt aftale om udskydelse af betalingen kan i forbrugerkøb kun træffes for køb over kr. 2.000 og kun, når køberen straks erlægger
  minimum 20% af købesummen.

 

7. Returvarer

 • Varer modtages kun retur efter forudgående aftale

 • Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original ubrudt emballage

 • Varer der er specielt produceret og/eller hjemtaget tages ikke retur

 • Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 25 % af salgsprisen ekskl. moms. Køber skal selv afholde de omkostninger, der er
  forbundet med returnering af varen. Levering skal ske til vores lager hos Nørgaard Storkøkkener. Faktura(kopi) skal vedlægges 

8. Reklamation

 • Eventuelle fejl eller mangler ved varer leveret fra Nørgaard Storkøkkener skal påberåbes senest 8 dage efter kunden har modtaget
  varerne.

 • Reklamationsretten omfatter kun varer leveret af os. Nørgaard Storkøkkener er ikke ansvarlig for andre tab, direkte eller indirekte,
  som køber måtte lide, som følge af mangel/skade ved det solgte, såsom driftstab, avancetab, skade på løsøre eller fast ejendom,
  tab af opbevarede varer og lignende.

 • Ved misligholdelse bortfalder enhver form for reklamationsret.

 • Der ydes 1 års reklamationsret (gælder ikke pærer, pakninger, filtre, tætningslister, glas og justeringer)

 • Hvis en eller flere af de leverede varer er leveret forkert, så betaler Nørgaard Storkøkkener de omkostninger, der er forbundet med
  at returnere varen til Nørgaard Storkøkkener.

 • I reklamationsperioden ombytter vi dele, der som følge af fabrikations- eller materialefejl er defekte

 • Ved reparation skal varen fremsendes på egen regning til Nørgaard Storkøkkener.

 • I ingen tilfælde dækkes arbejdsløn, kørsel, eller omkostninger til konstatering af fejl

 • Der stilles ikke en anden maskine til rådighed ved reparation

 • Reklamationsretten er betinget af tilslutning af autoriseret installatør
   

9. Force majeure

 • Nørgaard Storkøkkener kan ikke gøres ansvarlig, når følgende omstændigheder måtte indtræffe efter aftalens indgåelse: Krig og
  mobilisering. Oprør og uroligheder. Terroraktioner eller risiko herfor. Naturkatastrofer eller vejrlig. Strejker og Lockouts. Vare-knaphed
  og/eller forsinkelser fra underleverandører. Brand. Mangel på transportmuligheder. Valutaimport- og eksportrestriktioner. Sygdom.
  Dødsfald eller fratræden af nøglepersoner.

 • Nørgaard Storkøkkener er i ovennævnte tilfælde berettiget til enten at: - Udskyde leverancen - Helt eller delvis ansvarsfrit at annullere
  ordren.

   

10. Købeloven: Lovvalg og værneting

 • Dansk lovgivning herunder B2B købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens
  tekst eller i disse salgs- & leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse
  kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

11. Forbehold

 • Nørgaard Storkøkkener tager forbehold for prisændringer, tastefejl og leverandørsvigt.

12. Ophavsret 
      © Billeder og tekst må ikke anvendes uden nærmere aftale med Nørgaard Storkøkkener.